Zarządca masy sanacyjnej w postępowaniu sanacyjnym ACTIVE MG sp. z o. o. sp.k.w restrukturyzacji z siedzibą w Kielcach, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki:

prawa własności nieruchomości o pow. 737 m2 położonej przy ul. Staszica 14 w Kielcach, zabudowanej kamienicą wpisaną do rejestru zabytków, objętej księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział VI Ksiąg Wieczystych KI1L/00079646/1
wraz z ruchomościami znajdującymi się w budynku.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość wraz ruchomościami znajdującymi się w budynku łącznie.

Cena wywoławcza wynosi: 3 723 000 zł (trzy miliony siedemset tysięcy),  w tym: 3 600 000 zł (trzy miliony sześćset tysięcy) – cena nieruchomości i 123 000 zł (sty tysięcy złotych) – cena ruchomości. Warunkiem złożenia oferty jest wpłata wadium w wysokości 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy złotych).

 Oferty należy składać w formie pisemnej na adres biura Zarządcy: ul. Warszawska 30/20,
25 – 312 Kielce (osobiście lub listem poleconym), w terminie do dnia 09.05.2024 r. do godziny 14:00 (decyduje data wpływu oferty do Biura Zarządcy).

Zarządca poinformuje oferentów o wyborze oferty mailowo na adres wskazany w ofercie.

Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosić będzie kupujący. Zarządca zastrzega sobie prawo wyboru kancelarii notarialnej;

Wszystkie zapytania o przedmiot sprzedaży przyjmowane są za pośrednictwem
e-mail: kancelaria@kpjs.pl

Zarządca zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub zmiany warunków postępowania
bez podania przyczyny.

 Oferta sprzedaży powinna zawierać:

– dokładne oznaczenie składającego ofertę, w tym podanie danych kontaktowych:
adres email, numer telefonu.

– dokładne oznaczenie przedmiotu oferty,

– cenę netto nabycia, ze szczegółowym wskazaniem ceny za poszczególne składniki przedmiotu sprzedaży (nieruchomość i ruchomości),

– dowód uiszczenia wadium.

Wymagane oświadczenia:

oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości oraz zabudowy nieruchomości objętych sprzedażą oraz warunkami sprzedaży i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

– oświadczenie, iż oferent przyjmuje do wiadomości wyłączenie rękojmi za wady fizyczne
i prawne na zasadzie art. 558 § 1 k.c. oraz art. 313 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w związku z art. 323 pr. Restrukturyzacyjnego,

– oświadczenie o zgodzie na pokrycie wszelkich opłat i kosztów związanych ze sprzedażą
przed zawarciem umowy,

– oświadczenie o zobowiązaniu się do zapłaty VAT lub PCC;

– oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem.

Regulamin dostępny jest do pobrania w linku http://gofile.me/4dMNe/TAul1nPu5

Jesteśmy, aby Ci pomóc