Upadłość konsumencka – warunki które musisz spełnić by ją ogłosić.

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe, którego celem jest oddłużenie osoby fizycznej, która stała się niewypłacalna i nie może sprostać wykonaniu zobowiązań, które zaciągnęła.

Żeby starać się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, musisz spełnić 2 warunki, jakie wskazują przepisy Prawa upadłościowego:

  1. Upadłość konsumencką może ogłosić dłużnik, który jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.
    Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą mogą również złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości jako konsument. Warunkiem koniecznym jest zamknięcie działalności. Wniosek do sądu można złożyć nawet kolejnego dnia po zamknięciu działalności.
  2. Aby móc ogłosić upadłość konsumencką musisz być niewypłacalny. Do niewypłacalności dochodzi gdy dłużnik traci zdolność realizowania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Stan ten musi mieć charakter trwały. Co ważne, aby móc ogłosić upadłość konsumencką wystarczy posiadanie długu wobec jednego wierzyciela.

Czy brak majątku wyklucza konsumenta z możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Upadłość konsumencka bez majątku jest możliwa. Nie ma znaczenia, czy posiadasz jakikolwiek wartościowy majątek, jeśli chcesz złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest możliwe nawet wtedy, gdy osoba zadłużona nie ma wystarczających środków finansowych, aby pokryć koszty związane z postępowaniem upadłościowym. Ewentualnie na pokrycie kosztów i zaspokojenie wierzycieli mogą zostać przeznaczone dochody uzyskiwane przez upadłego. W toku postępowania upadłościowego Syndyk dokonuje potrąceń z dochodu Upadłego w taki sam sposób jak Komornik Sądowy.

Zgodnie z przepisem art. 491(7) ust. 1 ustawy prawo upadłościowe: w przypadku, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania albo w masie upadłości brak jest płynnych funduszów na ich pokrycie, koszty te pokrywa tymczasowo Skarb Państwa.

Jesteśmy, aby Ci pomóc