Obsługa reklamacji

Opis szkolenia i cel

Szkolenie będzie prowadzone przez prawnika. Szkolenie jest poświęcone prawnym elementom reklamacji i ma on na celu:

 • przedstawienie regulacji prawnych związanych z procesem reklamacji,
 • praktyczne omówienie postępowania z klientem od momentu złożenia reklamacji do jej finalnego rozpatrzenia,
 • omówienie problemów powstających przy rozpatrywaniu reklamacji,
 • poznanie odpowiedzialności sprzedawcy w sytuacji, gdy towar jest wadliwy lub niezgodny z umową,
 • przedstawienie polubownego oraz sądowego procesu rozstrzygania reklamacji.

Korzyści dla uczestników

 • poznanie podstawowych pojęć występujących w procesie reklamacyjnym
 • zrozumienie zasad odpowiedzialności odszkodowawczej
 • zyskanie informacji w zakresie reklamacji w prawie europejskim
 • zdobycie kompetencji wymaganych przy profesjonalnej komunikacji interpersonalnej w procesie reklamacyjnym
 • wypracowanie sposobu na radzenie sobie z zastrzeżeniami klientów i zarządzanie emocjami

Program

Prawne elementy postępowania w zakresie reklamacji

 1. Wstęp:
  • wprowadzenie,
  • wyjaśnienie pojęć: przedsiębiorca a konsument, sprzedawca a kupujący, producent oraz inne podmioty występujące w procesie,
  • znaczenie umowy sprzedaży dla definicji rękojmi i gwarancji:
   • relacja do odpowiedzialności na podstawie ustawy o sprzedaży konsumenckiej, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wywołaną przez produkt niebezpieczny (np. problematyka tzw. sprzedaży akwizycyjnej),
   • możliwości modyfikacji zakresów odpowiedzialności w przypadku B2B w odniesieniu do handlu międzynarodowego (Konwencja Wiedeńska o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów 1980 roku)
 2. Problematyka wzorców umownych stosowanych w praktyce:
  • pojęcie oraz ramy regulacyjne,
  • prezentacja wybranych klauzul umownych, które są stosowane w umowach sprzedaży oraz w treści gwarancji udzielanych kupującemu,
  • możliwość uchylania skuteczności klauzul występujących w obrocie,
  • stanowisko Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
 3. Realizacja uprawnień kupującego z rękojmi oraz gwarancji:
  • relacja pomiędzy rękojmią i gwarancją w umowie sprzedaży, dostawy i o dzieło,
  • wada fizyczna a wada prawna,
  • pojęcie niezgodności towaru z umową wg ustawy o sprzedaży konsumenckiej,
  • podmioty uprawnione do składania reklamacji z rękojmi lub gwarancji jakości,
  • treść reklamacji,
  • czas dochodzenia uprawnień reklamacyjnych a problematyka przedawnienia,
  • znaczenie wszczęcia postępowania przed sądem polubownym, mediacji oraz postępowania przed sądem powszechnym dla losów reklamacji,
 4. Odpowiedzialność odszkodowawcza związana z wadą towaru.
  • podmioty uprawnione do zgłaszania takich roszczeń, przesłanki odpowiedzialności sprzedawcy lub gwaranta – producenta.
  • możliwość zabezpieczenia interesów ekonomicznych sprzedawcy i producenta poprzez zawarcie umowy ubezpieczenia – przykłady.
 5. Reklamacja w prawie europejskim:
  • prezentacja podstaw prawnych odpowiedzialności reklamacyjnej w prawie wspólnotowym – znaczenie dla praktyki,
  • Europejskie Prawo Kontraktów (CoPECL) a sprawa reklamacji – to co niezbędne dla profesjonalisty obrotu towarowego,
  • wszystkie zagadnienia będą poparte relewantnym orzecznictwem sądów powszechnych, czego wybór otrzymają uczestnicy w materiałach szkoleniowych.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zadzwoń pod numer 668 199 917, napisz e-mail: szkolenia@crmdoradztwo.pl