„Jak zabezpieczyć firmę z branży budowlano-wykończeniowej przed utratą płynności finansowej.”

Usługa obejmuje:

  • omówienie i sporządzenie spersonalizowanej umowy o roboty budowlane, umowy projektowej, umowy projektowo-wykonawczej, umowy o dzieło lub zlecenie uwzględniającej zakres i specyfikę działalności przedsiębiorcy
  • zasady odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania umowy- kaucje, gwarancje, oświadczenia
  • solidarna odpowiedzialność inwestora i wykonawcy
  • wynagrodzenia – omówienie problemu ryczałtu
  • wadliwość i nieterminowość – aspekt odpowiedzialności z tytułu wad i usterek
  • omówienie i zabezpieczenie przedsiębiorcy w zakresie: zatorów płatniczych, utrzymanie płynności finansowej
  • „siła wyższa” w kontrakcie – kiedy i w jakich sytuacjach występuje.
  • weksel wraz z deklaracją wekslową.
  • omówienie procedury odzyskiwania należności

Cel edukacyjny

Pozyskiwanie wiedzy i kompetencji w zakresie umów: budowlanych, wykonawczych, o dzieło, zleceń, na zaprojektowanie i wykonanie oraz zapoznanie się z procedurami zabezpieczenia realizowanych kontraktów oraz zabezpieczania płatności i odzyskiwania należności.

Przedsiębiorca po omówieniu swojej sytuacji finansowo-gospodarczej na rynku pozyska wiedzę w zakresie zabezpieczeń prawnych niezbędnych w bieżącej działalności, realizowanych umów: o roboty budowlane, umowy zlecenia, umów projektowych i/oraz wykonawczych, umowy o dzieło. Zapozna się ze sposobami zabezpieczania należności należnych z tytułu realizowanych umów w tym zabezpieczenia należności wekslami.

Cena

21.000,00 zł + 23% VAT = 25.830,00 zł brutto

Usługa doradcza może być dofinansowane z Bazy Usług Rozwojowych, co oznacza, że Twój wkład finansowy to tylko 20% ceny! https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/uslugi/szukaj?dostawcyUslug%5B%5D=53584&mozliwoscDofinansowania=0

 Nie wiesz, jak skorzystać z dofinansowania? Napisz do nas, pomożemy Ci w tym.

TELEFON 668 199 917

e-mail szkolenia@crmdoradztwo.pl