Co oznaczają poszczególne rodzaje restrukturyzacji?

3 #RestrukturyzacjaOdAdoZ

Restrukturyzacja jest szansą na uchronienie przedsiębiorstwa przed ogłoszeniem jego upadłości. Głównym celem wszczęcia procedury restrukturyzacyjnej jest usprawnienie funkcjonowania firmy, co w efekcie przyczynia się do wznowienia jej wypłacalności. Jakie są jej podstawowe rodzaje?

Podstawowe rodzaje restrukturyzacji

Proces związany z przeprowadzeniem restrukturyzacji jest procesem złożonym, odbywającym się na kilku płaszczyznach równocześnie. Obejmuje on między innymi dokonanie zmian w zakresie produkcyjnym, administracyjnym, zarządzania finansami i kadrami.

Dłużnik ma do wyboru kilka trybów postępowań restrukturyzacyjnych, dostosowanych do swoich potrzeb. Należą do nich:

  • postępowanie o zatwierdzeniu układu,
  • przyspieszone postępowanie układowe,
  • postępowanie układowe,
  • postępowanie sanacyjne.

Postępowanie o zatwierdzenie układu

Umożliwia zawarcie układu w wyniku samodzielnego zbierania głosów wierzycieli przez dłużnika bez udziału sądu. Cała procedura sądowa jest w tym przypadku bardzo uproszczona, sprowadza się jedynie do zatwierdzenia układu wypracowanego w pozasądowym porozumieniu z wierzycielami.

Przyspieszone postępowanie układowe

Umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu spisu wierzytelności w uproszczonym trybie. Jest stosunkowo szybkim postępowaniem, które prowadzi nadzorca sądowy.  Przewidziane jest dla przedsiębiorców, których sytuacja jest w miarę stabilna, u których trudności finansowe są we wstępnej fazie. 
Pewnym ograniczeniem tego trybu jest to, że nie może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

Postępowanie układowe

Umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności. Dedykowane jest dla dłużnika, który nie może prowadzić przyspieszonego postępowania układowego, nie ma bowiem ograniczenia w zakresie wierzytelności spornych, uprawniających do głosowania nad układem.

Postępowanie sanacyjne

Jego głównym celem jest przeprowadzenie działań sanacyjnych oraz zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności.  Działaniami sanacyjnymi są czynności prawne i faktyczne, które zmierzają do poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika i mają na celu przywrócenie dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań. 
Postępowanie sanacyjne może zostać otwarte na wniosek dłużnika, a także wierzyciela. Jest dobrym rozwiązaniem dla dłużnika wymagającego głębokich zmian. Daje dłużnikowi wiele możliwości, jak prawo do odstąpienia od niekorzystnych umów, zbycie zbędnego majątku, zwolnienie części pracowników, zawieszenie egzekucji.

Jesteśmy, aby Ci pomóc