Syndyk masy upadłości sprzeda nieruchomości w Staszowie

Syndyk masy upadłości Piotra Sobieniaka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Piotr Sobieniak „LORD” Hotel-Restauracje-Sklepy z siedzibą w Staszowie (sygn. akt: V GUp 342/21), sprzeda:

– zorganizowaną część przedsiębiorstwa Piotra Sobieniaka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Piotr Sobieniak „LORD” Hotel-Restauracje-Sklepy z siedzibą w Staszowie, stanowiącą kompleks hotelowo-gastronomiczno-usługowy, w skład którego wchodzą nieruchomości i ruchomości;

Cena wywoławcza wynosi: 4.220.100 zł

Przetarg został wyznaczony na dzień 23 maja 2023 r. godz. 10:00 s. XXV w Sądzie Rejonowym w Kielcach.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie najpóźniej do dnia 22.05.2023r. wadium w wysokości 422 010,00 zł. na konto masy upadłości Piotra Pawła Sobieniaka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Piotr Sobieniak „LORD” Hotel- Restauracje- Sklepy w upadłości na rachunek bankowy prowadzony w : Santander Bank Polska SA o numerze: 04 1090 2590 0000 0001 4936 3920 (liczy się data księgowania na rachunku masy upadłości) oraz doręczenie w tym terminie dowodu uiszczenia wadium na adres mailowy syndyka.

Oferta nabycia praw własności nieruchomości oraz ruchomości, powinna być zapakowana w zamkniętą kopertę formatu A4 opatrzoną dopiskiem ”Oferta przetargowa – kompleks hotelarsko – gastronomiczny LORD” oraz dostarczona na adres Syndyka: ul. Warszawska 30 lok. 20 (25-312) Kielce, w terminie do dnia 22.05.2023r. (liczy się data wpływu oferty). Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44, sala XXV, w dniu 23 maja 2023 r. godz. 10:00 .

Oferta kupna winna zawierać:

1. Dokładne dane oferenta, jego status prawny,

2. Aktualne odpisy z właściwych rejestrów, a dla osób fizycznych kopię dowodu osobistego, w przypadku spółek prawa handlowego uchwałę odpowiednich organów, o ile taka jest wymagana – zgodnie z przepisami ksh, że osoba (lub osoby) podpisująca ofertę jest uprawniona do zawarcia umowy sprzedaży przedsiębiorstwa za zaoferowaną cenę,

3. W przypadku oferty osoby fizycznej, niezbędna jest również zgoda współmałżonka,

4. Podpisy osób umocowanych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta zgodnie z odpisem z rejestru, oferowaną cenę (określoną w wartości kwotowej, równą co najmniej cenie wywoławczej: 4 220 100,00 zł (słownie: cztery miliony dwieście dwadzieścia tysięcy sto złotych).

5. Oświadczenie, że oferta nie pochodzi od Syndyka, Sędziego – Komisarza, ich małżonków, zstępnych, rodzeństwa i powinowatych oraz od przedstawicieli upadłego,

6. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości oraz zabudowy nieruchomości objętych przetargiem oraz warunkami sprzedaży i przyjęciu ich bez zastrzeżeń, 7. Oświadczenie, iż oferent przyjmuje do wiadomości wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 § 1 k.c. oraz art. 313 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe;

8. Oświadczenie o zgodzie na pokrycie wszelkich opłat i kosztów związanych ze sprzedażą zorganizowanej części przedsiębiorstwa,

9. Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu, regulaminem przetargu, opisem i oszacowaniem przedsiębiorstwa określającym wartość rynkową zorganizowanej części przedsiębiorstwa i jego akceptacją bez zastrzeżeń,

10. Oferty sporządzone w języku obcym wraz z dokumentacją powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

11. Wskazanie numeru rachunku bankowego, na które ma zostać zwrócone wadium w przypadku nie wybrania oferty;

12. W przypadku złożenia oferty przez cudzoziemca, powinien on udokumentować, że na dzień zawarcia umowy będzie on mógł nabyć przedmiot sprzedaży w tym posiadać będzie kub posiada odpowiedni zgody lub pozwolenia.

Oferty nie spełniające podanych powyżej wymogów nie będą rozpatrywane.

Opis i oszacowanie nieruchomości udostępniony jest do wglądu w biurze syndyka masy upadłości Piotra Sobieniaka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Piotr Sobieniak „LORD” Hotel-Restauracje-Sklepy z siedzibą w Staszowie, ul. Warszawska 30 lok. 20, 25-312 Kielce, w dni powszednie, w godz. 10:00 – 14:00, telefon kontaktowy syndyka: 668199917 oraz w aktach sprawy o sygn. V GUp 342/21, w czytelni akt Sądu Rejonowego w Kielcach,ul. Warszawska 44.

Jesteśmy, aby Ci pomóc