FAQ

Najczęściej zadawane pytania.

Doradzamy przedsiębiorcom na różnych etapach ich działalności. Oferujemy pomoc prawną przy tworzeniu biznesu, jego prowadzeniu, a także wtedy, gdy przedsiębiorca ma problemy finansowe i grozi mu bankructwo. Jeśli chodzi o restrukturyzacje i upadłości, namawiamy wszystkich, aby nie czekali i przyszli po pomoc, jak tylko wystąpią pierwsze oznaki kłopotów finansowych. Jeśli przedsiębiorca zaczyna mieć problemy z bieżącymi płatnościami, jego kontrahent opóźnia się z zapłatą, występują opóźnienia w realizacji umowy – to jest odpowiedni czas na skorzystanie z naszych usług.

Długość postępowania restrukturyzacyjnego zależna jest przede wszystkim od trybu, na jaki się zdecydujemy. Najprostszym i najszybszym rozwiązaniem jest postępowanie w przedmiocie zatwierdzenia układu i przyspieszone postępowanie układowe, a najdłuższym i przynoszącym najgłębsze zmiany jest postępowanie sanacyjne. Istotne znaczenie ma też rozmiar przedsiębiorstwa, liczba wierzycieli, kondycja finansowa i zakres instrumentów restrukturyzacyjnych niezbędnych do wdrożenia. Zazwyczaj trwa to od trzech miesięcy w przypadku przyspieszonych postępowań układowych do nawet 2 lat w przypadku postępowań sanacyjnych.

Wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego podlega opłacie sądowej w wysokości 1000 zł. Poza tym dłużnik zobowiązany jest do pokrycia kosztów postępowania, które zależą od podjętych przez sąd czynności, np. wynagrodzenie tymczasowego nadzorcy sądowego, koszt sporządzenia opinii biegłego itp. W przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnik uiszcza zaliczkę na wydatki w wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
Poza kosztami związanymi z otwarciem postępowania, dłużnik musi pokryć koszty prowadzenia restrukturyzacji i w tym zakresie koszty wynagrodzenia nadzorcy sądowego lub zarządcy, które przyznawane jest przez sąd, a jego wielkość uzależniona jest od takich czynników, jak: liczba wierzycieli będących uczestnikami postępowania, suma wierzytelności przysługujących wierzycielom uczestniczącym w postępowaniu, ustalana przez sąd stosownie do rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego, zakresu czynności podejmowanych przez nadzorcę sądowego w toku postępowania i pracy włożonej w osiągnięcie celu postępowania itp.
Podczas spotkania obliczymy szacunkową wysokość kosztów postępowania restrukturyzacyjnego w przypadku Twojej firmy.

Niestety nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, tak jak i nie ma jednakowych rozwiązań dla wszystkich firm. Zgodnie z ustawowymi definicjami upadłość jest dla przedsiębiorcy niewypłacalnego, a restrukturyzacja dla niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością. Jak widać, w obu przypadkach warunkiem jest „niewypłacalność”, która zachodzi, kiedy przedsiębiorca nie reguluje wymagalnych zobowiązań przez okres co najmniej trzech miesięcy. O tym, jakie wybrać rozwiązanie, decydować będzie wiele dodatkowych czynników jak branża, ogólna koniunktura na rynku, skala problemów, możliwości pozyskania nowych kontaktów, rynków zbytu itp. Mówiąc krótko, jeśli pomimo trudności finansowych istnieje szansa, aby firma dalej funkcjonowała i prowadziła działalność, która pozwoli pokryć bieżące koszty i w części powstałe zadłużenie, to należy podjąć się restrukturyzacji. W przeciwnym wypadku jedynym rozwiązaniem jest upadłość firmy.

Należy pamiętać, że to Ty jesteś gospodarzem postępowania restrukturyzacyjnego, Ty znasz najlepiej słabe i mocne strony swojej firmy i Ty najlepiej znasz swoich wierzycieli, z którymi często współpracowałeś od lat. Nikt nie przeprowadzi rozmów z wierzycielami tak dobrze, jak Ty, dlatego w zdecydowanej większości powinieneś być obecny na spotkaniach z nimi. Oczywiście w całym tym procesie możesz liczyć na nasze wsparcie. Przygotujemy Cię do tych rozmów, udzielimy wskazówek i będziemy uczestniczyć w nich razem z Tobą. Niekiedy jednak zdarza się tak, że wzajemne relacje zostały tak dalece zepsute, że w początkowej fazie dobrze, jeśli rozmowy prowadzi niezależny podmiot – i tu możesz liczyć na CRM i nasze doświadczenie mediacyjne. Pomożemy w tych trudnych rozmowach i odbudowaniu relacji z kontrahentami.
Jeśli natomiast chodzi o aspekt sądowy, to głosowanie nad układem odbywa się podczas zgromadzenia wierzycieli, które zazwyczaj przeprowadzane jest na posiedzeniu jawnym. Mogą w nim uczestniczyć wszyscy wierzyciele, a obecność dłużnika jest właściwie obowiązkowa.

Osoby zobowiązane do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, czyli między innymi jednoosobowi przedsiębiorcy, wspólnicy spółek osobowych, członkowie zarządu, prokurenci, ponoszą odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wskutek niezłożenia wniosku w terminie, chyba że nie ponoszą winy. Domniemywa się, że szkoda obejmuje wysokość niezaspokojonej wierzytelności.
Ponadto członkowie zarządu spółek z o.o. ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania tej spółki. W przypadku jednoosobowych przedsiębiorców i wspólników spółek osobowych (jawnych, komplementariusze) zwiększa się zakres ich odpowiedzialności osobistej o kolejno zaciągane zobowiązania. Należy także pamiętać o odpowiedzialności karnej, po którą coraz częściej sięgają wierzyciele.
Czuwanie nad tym momentem i odpowiednio szybkie podjęcie działań jest niezwykle ważne. Namawiamy wszystkich – nie zwlekaj, przyjdź, aby ochronić swoją firmę i siebie.

Wniosek o ogłoszenie upadłości powinien zostać złożony nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym wystąpiła niewypłacalność.
Niewypłacalność zachodzi wtedy, gdy dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Domniemywa się, że stan ten powstaje, kiedy opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące. Ponadto w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (spółki osobowe), niewypłacalność zachodzi także wtedy, gdy zobowiązania pieniężne przekraczają wartość majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące.
Poza kosztami związanymi z otwarciem postępowania, dłużnik musi pokryć koszty prowadzenia restrukturyzacji i w tym zakresie koszty wynagrodzenia nadzorcy sądowego lub zarządcy, które przyznawane jest przez sąd, a jego wielkość uzależniona jest od takich czynników, jak: liczba wierzycieli będących uczestnikami postępowania, suma wierzytelności przysługujących wierzycielom uczestniczących w postępowaniu, ustalana przez sąd stosownie do rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego, zakresu czynności podejmowanych przez nadzorcę sądowego w toku postępowania i pracy włożonej w osiągnięcie celu postępowania itp.
Podczas spotkania obliczymy szacunkowa wysokość kosztów postępowania restrukturyzacyjnego w przypadku Twojej firmy.