Pon - Pt 08:00-16:00 668-199-917

Udział w wysokości 1/2 w nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Nowy Folwark

Centrum Restrukturyzacji i Mediacji > Aktualności > Przetargi > Udział w wysokości 1/2 w nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Nowy Folwark

                           

 

Syndyk masy upadłości Wojciecha Sowy ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki, udziału w wysokości ½ w prawie własności nieruchomość zabudowanej położonej w miejscowości Nowy Folwark 30 A, gmina Busko-Zdrój, dz. ewidencyjna nr 111/3., o powierzchni 2206 m2,dla której Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o nr KI1B/00068018/0, za cenę nie niższą niż 189 300, 00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta złotych 00/100) tj. za cenę odpowiadającą wartości likwidacyjnej zgodnie z operatem szacunkowym.

Jednocześnie syndyk masy upadłości Moniki Sowy ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki, udziału w wysokości ½ w prawie własności nieruchomość zabudowanej położonej w miejscowości Nowy Folwark 30 A, gmina Busko-Zdrój, dz. ewidencyjna nr 111/3., o powierzchni 2206 m2,dla której Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o nr KI1B/00068018/0, za cenę nie niższą niż 189 300, 00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta złotych 00/100) tj. za cenę odpowiadającą wartości likwidacyjnej zgodnie z operatem szacunkowym.

Łącznie istnieje zatem możliwość nabycia całości udziałów w wyżej opisanej nieruchomości. W razie wyłonienia nabywcy w ten sposób preferowane będzie zawarcie jednoczesnych umów sprzedaży udziałów.

Opis i oszacowanie przedmiotu sprzedaży tej samej treści dla każdego z udziałów udostępnione są do wglądu w biurze syndyka masy upadłości Wojciecha Sowy ul. Warszawska 30 lok. 20, 25-312 Kielce, oraz w biurze syndyka Moniki Sowy, ul. Wesoła 51/328, 25 – 363 Kielce, w dni powszednie, w godz. 10:00-14:00, oraz w aktach sprawy o sygn. V GUp 28/21 (Wojciech Sowa) oraz V GUp 422/20 (Monika Sowa), w czytelni akt Sądu Rejonowego w Kielcach, ul. Warszawska 44.

Oferty należy składać w odniesieniu do każdego z udziałów wyłącznie na piśmie w terminie do dnia 13 sierpnia 2021 r., do godz. 14.00, w przypadku udziału przysługującego Wojciechowi Sowa na adres Kancelarii Syndyka: ul. Warszawska 30/20, 25-312 Kielce, zaś w przypadku udziału przysługującego Monice Sowa na adres Kancelarii Syndyka: ul. Wesoła 51/328, 25 – 363 Kielce. Oferty mogą być składane listownie lub osobiście, przy czym w każdym przypadku za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej wpływu pod wyżej wskazany adres. Telefon kontaktowy do kancelarii syndyka Wojciecha Sowy: 668-199-917, kancelarii syndyka Moniki Sowy: 609-02-77-88.

Oferta powinna zawierać:

a) oznaczenie oferenta; imię i nazwisko lub firmę oraz adres lub siedzibę oferenta, adres e-mail,
b) w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru sądowego,
c) w przypadku osób fizycznych – poświadczoną notarialnie kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
d) oświadczenie oferenta, że nie jest dłużnikiem ani małżonkiem dłużnika,
e) określenie ceny nabycia nieruchomości. Cena powinna być wyrażona kwotowo i jednoznacznie, poprzez jej określenie liczbowo i słownie,
f) w przypadku składania oferty przez pełnomocnika – należy załączyć dokument pełnomocnictwa w oryginale lub kopii uwierzytelnionej notarialnie.

W przypadku wpływu większej ilości ofert, w kancelarii syndyka zostanie zorganizowana licytacja ustna pomiędzy zainteresowanymi oferentami. Informację o terminie oraz godzinie licytacji syndyk przekaże bezpośrednio oferentom.

Każdy z syndyków zastrzega sobie prawo do unieważnienia oferty sprzedaży nieruchomości bez podania przyczyny.

 

 

 

 

 

 

Wszelkie zapytania o przedmiot i warunki sprzedaży przyjmowane są:

telefonicznie pod numerem 668 199 917

mailowo info@crmdoradztwo.pl

 

Zapraszamy do składania ofert.

Skontaktuj się z nami: