Pon - Pt 08:00-16:00 668-199-917

Udział w wysokości 1/6 w prawie własności do lokalu mieszkalnego nr 76 wraz z udziałem w wys. 3980/337000 cz. w nieruchomości wspólnej w Ostrowcu Świętokrzyskim

Centrum Restrukturyzacji i Mediacji > Aktualności > Przetargi > Udział w wysokości 1/6 w prawie własności do lokalu mieszkalnego nr 76 wraz z udziałem w wys. 3980/337000 cz. w nieruchomości wspólnej w Ostrowcu Świętokrzyskim

                           

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki udział w wysokości 1/5 w prawie własności do lokalu mieszkalnego nr 76 wraz z udziałem w wys. 3980/337000 cz. w nieruchomości wspólnej, położonego w budynku nr 26 przy ulicy Osiedle Słoneczne w Ostrowcu Świętokrzyskim, w powiecie ostrowieckim, w woj. świętokrzyskim, o powierzchni użytkowej 39,80 m2, dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim, V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta o nr KI1O/00054553/4, za cenę nie niższą niż 17.095,00 zł (słownie:siedemnaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100) tj. za cenę odpowiadającą wartości likwidacyjnej zgodnie z operatem szacunkowym.

Opis i oszacowanie przedmiotu sprzedaży udostępniony jest do wglądu w biurze syndyka masy upadłości ul. Warszawska 30 lok. 20, 25-312 Kielce, w dni powszednie, w godz. 10:00-14:00, oraz w aktach sprawy o sygn. V GUp 238/20, w czytelni akt Sądu Rejonowego w Kielcach, ul. Warszawska 44.


Oferty należy składać wyłącznie na piśmie w terminie do dnia 18 maja 2021 r. na adres Kancelarii Syndyka: ul. Warszawska 30/20, 25-312 Kielce. Oferty mogą być składane listownie lub osobiście, przy czym w każdym przypadku za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej wpływu pod wyżej wskazany adres.

Telefon kontaktowy do kancelarii syndyka: 668-199-917.

Oferta powinna zawierać:

a) oznaczenie oferenta; imię i nazwisko lub firmę oraz adres lub siedzibę oferenta, adres e-mail,
b) w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru sądowego,
c) w przypadku osób fizycznych – poświadczoną notarialnie kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
d) oświadczenie oferenta, że nie jest dłużnikiem ani małżonkiem dłużnika,
e) określenie ceny nabycia nieruchomości. Cena powinna być wyrażona kwotowo i jednoznacznie, poprzez jej określenie liczbowo i słownie,
f) w przypadku składania oferty przez pełnomocnika – należy załączyć dokument pełnomocnictwa w oryginale lub kopii uwierzytelnionej notarialnie.

W przypadku wpływu większej ilości ofert, w kancelarii syndyka zostanie zorganizowana licytacja ustna pomiędzy zainteresowanymi oferentami. Podczas licytacji cenę wywoławczą będzie stanowić najwyższa cena zaoferowana za przedmiot sprzedaży.

Informację o terminie oraz godzinie licytacji syndyk przekaże bezpośrednio oferentom.

Syndyk zastrzega sobie prawo do unieważnienia oferty sprzedaży nieruchomości bez podania przyczyny.

 

 

 

 

 

Wszelkie zapytania o przedmiot i warunki sprzedaży przyjmowane są:

telefonicznie pod numerem 668 199 917

mailowo kancelaria@kpjs.pl

 

Zapraszamy do składania ofert.

Skontaktuj się z nami: