Pon - Pt 08:00-16:00 668-199-917

Nieruchomość położona w Pińczowie, przy ul. Zachodniej, wchodzącej w skład masy upadłości spółki Zachodnia Eco Vicor Sp. z o.o., sp.k. w upadłości likwidacyjnej

Centrum Restrukturyzacji i Mediacji > Aktualności > Przetargi > Nieruchomość położona w Pińczowie, przy ul. Zachodniej, wchodzącej w skład masy upadłości spółki Zachodnia Eco Vicor Sp. z o.o., sp.k. w upadłości likwidacyjnej
Zdjecie Zachodnia Eco Vicor

                             Sprzedaż z wolnej ręki

Syndyk masy upadłości spółki Zachodnia Eco Vicor sp. z o.o. sp. k. w upadłości z siedzibą w Pińczowie zaprasza do składania ofert na zakup składnika masy upadłości stanowiącego prawo własności nieruchomości zabudowanej, szczegółowo opisanej poniżej:

Przedmiotem sprzedaży jest:

Prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działki o nr: 194/9 o pow. 31595 m2 oraz 194/4 o pow. 620 m2 zabudowanych budynkami biurowymi, produkcyjnymi, oraz magazynowymi, dla których Sąd Rejonowy w Pińczowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr KI1P/00009052/3.

Łączna Pow. użytkowa budynków wynosi 7545,40 m2, na którą składa się pięć następujących  budynków:

 1. Bud. biurowo- administracyjny o pow. 733,40 m2,
 2. Bud. hali produkcyjnej o pow. 1884,70,
 3. Bud. magaz. 5-kondygnacyjny o pow. 2279,90 m2,
 4. Bud. magaz. murowany o pow. 259,40 m2.,
 5. Bud. magaz. o konstr. stalowej pow. 2388,00 m2.

Opis i oszacowanie przedmiotu sprzedaży Spółki Zachodnia Eco Vicor sp. z o.o. sp. k. w upadłości z siedzibą w Pińczowie udostępniony jest do wglądu w biurze syndyka masy upadłości Spółki Zachodnia Eco Vicor sp. z o.o. sp. k. w upadłości z siedzibą w Pińczowie, ul. Warszawska 30 lok. 20, 25-312 Kielce, w dni powszednie, w godz. 10:00-14:00, oraz w aktach sprawy o sygn. V GUp 33/20, w czytelni akt Sądu Rejonowego w Kielcach, ul. Warszawska 44. W zakresie oględzin przedmiotu sprzedaży wymagane jest ustalenie terminu z zachowaniem co najmniej trzydniowego terminu wyprzedzenia.

Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 2 977 569 zł netto (słownie: dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych).

Oferty na zakup przedmiotowej nieruchomości należy składać do kancelarii syndyka  masy upadłości spółki Zachodnia Eco Vicor sp. z o.o. sp. k. w upadłości, bezpośrednio na adres kancelarii syndyka: ul. Warszawska 30/20; 25-312 Kielce, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Telefon kontaktowy do kancelarii syndyka: 668-199-917.

Oferta powinna zawierać:

 1. a) oznaczenie oferenta; imię i nazwisko lub firmę oraz adres lub siedzibę oferenta, adres e-mail,
 2. b) w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru sądowego,
 3. c) w przypadku osób fizycznych – poświadczoną notarialnie kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 4. d) oświadczenie oferenta, że nie jest dłużnikiem ani małżonkiem dłużnika,
 5. e) określenie ceny nabycia nieruchomości. Cena powinna być wyrażona kwotowo i jednoznacznie, poprzez jej określenie liczbowo i słownie,
 6. f) w przypadku składania oferty przez pełnomocnika – należy załączyć dokument pełnomocnictwa w oryginale lub kopii uwierzytelnionej notarialnie.

W przypadku wpływu większej ilości ofert, w kancelarii syndyka zostanie zorganizowana  licytacja ustna pomiędzy zainteresowanymi oferentami. Podczas licytacji cenę wywoławczą będzie stanowić najwyższa cena zaoferowana za przedmiot sprzedaży.

Informację o terminie oraz godzinie licytacji syndyk przekaże bezpośrednio oferentom.

Syndyk zastrzega sobie prawo do unieważnienia oferty sprzedaży nieruchomości bez podania przyczyny.

 

 

 

 

Wszelkie zapytania o przedmiot i warunki sprzedaży przyjmowane są:

telefonicznie pod numerem 668 199 917

mailowo info@crmdoradztwo.pl

 

Zapraszamy do składania ofert.

Skontaktuj się z nami: